Je vaše práce v souladu s vaší osobností?

09.12.2016 10:59

To, zda nás naše práce baví, uspokojuje a naplňuje, je do značné míry dáno tím, zda v ní můžeme každý den využívat a realizovat naše silné stránky, to, v čem jsme opravdu dobří, co nám jde.

Naše silné stránky přitom můžou být buď naučené, nebo vrozené. Do oblasti naučených dovedností patří to, co jsme se v průběhu života naučili (ať už náhodně, vlivem okolí, nebo záměrně), v čem jsme získali určitý stupeň mistrovství, a je zcela přirozené, že máme potřebu tuto svoji dovednost využívat a dále se v ní zdokonalovat.

Důležitá oblast našich silných stránek je ale spíše vrozená, než naučená. Je dána naší osobností, našimi přirozenými osobnostními preferencemi. Pokud děláme práci, která je s nimi v souladu, obvykle se v ní cítíme dobře a komfortně. Ale pokud je naše práce v rozporu s našimi vrozenými osobnostními rysy, jde proti nim, pak to většinou "drhne" a jsme v takové práci nespokojeni, aniž přesně víme proč.

Které naše vrozené osobnostní preference jsou důležité? Můžeme vyjít z osobnostní typologie MBTI, která je založená na teorii osobnosti C. G. Junga. Rozlišuje čtyři základní osobnostní preference, každou si můžete představit jako bipolární škálu o dvou koncích. Na té škále se někde nacházíte, spíše blíž k jednomu nebo druhému konci, ale nemůžete být na obou koncích zároveň.

1. Extraverze - introverze

Tato škála vypovídá o tom, kam přirozeně zaměřujete svoji pozornost a odkud získáváte energii - zda zvenčí (od druhých lidí), nebo zevnitř (sami ze sebe).

Pokud jste spíše extravert, budou vám vyhovovat práce, kde můžete využít svoje typické silné stránky, tj. například navazovat kontakty s lidmi, často komunikovat s lidmi osobně nebo telefonicky, vystupovat před lidmi, zúčastňovat se společenských akcí. Budete se cítit jako ryba ve vodě v práci, kde máte kolem sebe stále mnoho lidí (například v open - space kanceláři), kde jste součástí velkého a proměnlivého týmu, kde je atmosféra plná energie a podnětů, kde jsou časté a rychlé změny, kde se očekává rychlá akce, kde se problémy řeší diskusí ve skupině.

Pokud jste spíše introvert, bude vám asi spíš vyhovovat práce, kde jste součástí menšího a stabilního týmu. kde budete jednat s lidmi mezi čtyřma očima nebo v menší skupince, kde budete moci formulovat svoje myšlenky a komunikovat s lidmi písemně (např. e-mailem), kde budete pracovat spíš samostatně než v týmu, kde bude klidnější pracovní atmosféra a budete tam mít své soukromí. Budete se cítit dobře v práci, která vyžaduje přemýšlení, dlouhodobější koncentraci a soustředěnou pozornost, kde nejsou příliš časté změny, kde můžete pracovat na svém úkolu delší čas bez vyrušení.

2. Smyslové vnímání - intuitivní vnímání

Tato škála vypovídá o tom, jak získáváme a přijímáme informace z vnějšího prostředí, čeho se více všímáme a na co se více zaměřujeme - zda na fakta a detaily, nebo na celkové souvislosti a možnosti.

Pokud jste spíše smyslový typ, bude vám vyhovovat práce, kde dostáváte velmi konkrétní úkoly s konkrétními termíny, kde můžete používat osvědčené a standardní postupy, která má velmi praktické zaměření, kde pracujete s konkrétními fakty, daty a čísly, kde jsou výsledky vaší práce jasně viditelné a můžete si na ně sáhnout, kde se rozhodujete na základě jasných a předem daných postupů a algoritmů, kde můžete postupně zdokonalovat své stávající dovednosti.

Pokud jste spíše intuitivní typ, bude vám dobře v práci, kde je třeba vymýšlet stále nové postupy, řešit nové a komplexní záležitosti, kde je potřeba myslet do budoucnosti a zvažovat různé možnosti a alternativy, kde nejsou postupy jasně popsané a standardizované, kde se pohybujete spíše v oblasti teorií, než konkrétní praxe, kde se můžete rozhodovat na základě své intuice, kde se můžete učit stále novým věcem.

3. Myšlení - cítění

Tato škála vypovídá o tom, jak se rozhodujeme, na základě čeho činíme svá rozhodnutí - zda spíše na základě logické analýzy, nebo na základě svých subjektivních pocitů, založených na hodnotách a vztazích mezi lidmi.

Pokud jste typ s preferencí myšlení, bude vám vyhovovat práce, která je analytická, kde se problémy řeší pomocí logiky, kde se můžete rozhodovat neosobně, na základě faktů a daných kritérií, kde existují pevná pravidla a vyžaduje se jejich dodržování, kde budete oceňováni za dosahování správných výsledků, kde je cílem nalézt objektivní pravdu, kde jsou lidi odměňováni podle měřitelného výkonu.

Pokud při rozhodování preferujete cítění, bude vám víc vyhovovat práce, kde se klade důraz na harmonii a mezilidské vztahy, kde můžete pomáhat druhým lidem, podporovat je a naplňovat jejich potřeby, kde neexistuje objektivní pravda nebo jediné správné řešení, kde je dobrá spolupráce důležitější než správný výsledek. Práce, která vyžaduje empatii, vnímavost a sociální cítění.

4. Rozhodování - vnímání

Tato škála vypovídá o tom, jakým způsobem si organizujete svůj život - zda preferujete systém, řád, plánovitost a organizovanost, nebo zda je pro vás důležitější schopnost improvizace a nevadí vám určitá míra chaosu.

Pokud jste typ s převahou rozhodování, bude vám vyhovovat práce, kde si můžete svoje úkoly dopředu plánovat, kde se klade důraz na dodržování časových harmonogramů, kde můžete vnášet do věcí řád a strukturu, kde vytváříte krátkodobé i dlouhodobé plány a strategie, kde máte jasně stanovené krátkodobé i dlouhodobé cíle, kde si můžete svoje úkoly organizovat a dokončené úkoly si "odškrtnout", kde své plány a cíle nemusíte příliš často měnit, kde je vaše pracovní prostředí uspořádané a strukturované, každá věc má své místo, kde jsou od vás vyžadovaná jednoznačná a definitivní rozhodnutí, za kterými si stojíte.

Pokud jste typ s převahou vnímání, bude vám dobře v práci, která vyžaduje velkou flexibilitu a spontánnost, kde se situace i cíle často mění a vy musíte na změny rychle reagovat a rychle se přizpůsobovat, kde můžete rozjíždět stále nové úkoly (a jejich dokončení už nechat na někom jiném), kde můžete svá rozhodnutí ještě dodatečně měnit, pokud se objeví nové informace, kde není potřeba příliš dopřeu plánovat, kde se nevyžaduje přílišný řád nebo pořádek na pracovišti.

Jak zjistíte, jaký jste typ? Můžete to odhadnout, nebo si vyplnit osobnostní test (jednoduchou verzi testu najdete např. v knížkách Michala Čakrta "Typologie osobnosti" nebo "Kdo jsem já, kdo jste vy?"). V těchto publikacích můžete také najít mnohem více informací o typologii MBTI. 

Přitom je důležité si uvědomit: každá preference je stejně dobrá. Není například lepší, být extravert, nebo introvert. Každá preference má své silné stránky, a zákonitě také svá slabá místa. A protože je vždy lepší využívat a kultivovat své silné stránky, než se snažit bojovat se svými slabinami, je dobré vybrat si takovou práci, která s vašimi přirozenými preferencemi (a z nich vyplývajícími silnými stránkami) bude v souladu, a nesnažit se napasovat sám sebe do role, která vám nesedí.

Co jste si uvědomili po přečtení tohoto článku?

Do jaké míry je vaše současná práce v souladu s vaší osobností?

A pokud uvažujete o změně, jaké své přirozené silné stránky byste chtěli více využívat?

Napište svůj komentář do diskuse!

 

Diskusní téma: Je vaše práce v souladu s vaší osobností?

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek